Algemene voorwaarden van Diamant Rouge

Toepasselijkheid

De algemene verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op alle bestellingen bij, en betalingen aan Diamant Rouge. Van deze voorwaarden kan slechts worden afgeweken indien dit vooraf, schriftelijk en expliciet op punten gebeurt, waarbij de overige bepalingen onverkort van kracht blijven. Door het plaatsen van een bestelling geeft de klant van Diamant Rouge te kennen deze voorwaarden te aanvaarden.

Verklaring eigen gebruik

Producten, gekocht bij Diamant Rouge, zijn voor persoonlijk gebruik van de klant bestemd. In geen geval mogen producten worden doorverkocht aan derden, tenzij anders overeengekomen. Er mag geen gebruik worden gemaakt van de merknaam noch het logo van Diamant Rouge tenzij op uitdrukkelijke aanvraag en goedkeuring.

Producten

Diamant Rouge is een warme bakker. Producten worden met de hand gemaakt. Vorm, kleur, textuur, smaak en gewicht van een product kunnen afwijken van de beschrijving ervan en van de foto, getoond bij het product. Bij brood kunnen bovendien, door verschillen in de regio’s van herkomst en van de oogstkwaliteit van het graan, schommelingen ontstaan in textuur en smaak. Dit is geen tekortkoming van het product, maar het resultaat van een handmatige productie.

Allergenen kan u steeds navragen aan onze werknemers in de winkel. Let op: ingrediënten van onze producten kunnen steeds veranderen, gelieve steeds de laatste versie aan onze medewerkers te vragen.

Prijzen

Prijzen van Diamant Rouge zijn vrijblijvend. Diamant Rouge accepteert geen aansprakelijkheid voor zet- of drukfouten. Diamant Rouge behoudt het recht om wijzigingen in kostprijzen, loonkosten of (wettelijke) voorschriften per direct door te berekenen. Alle geldende prijzen zijn steeds inclusief BTW.

Bestellingen

Door het plaatsen van een bestelling in de winkel, per telefoon of via de webshop, is de overeenkomst een feit. Diamant Rouge behoudt het recht om bestellingen zonder opgave van reden te weigeren, dan wel voorwaarden daaraan te verbinden, zoals het vragen van een aanbetaling (geldt niet voor de webshop).

Herroepingsrecht

Het herroepingsrecht is op deze website niet van toepassing. De producten die u terugvindt op onze webshop hebben maar een beperkte houdbaarheidsdatum. De mogelijkheid tot retourneren valt bij ons dus weg. Wij vragen dan ook om bij het afhalen van uw bestelling, uw bestelling nog eens extra te controleren, zodat er zeker geen misverstanden zijn. Uw bestelling wordt ook niet door ons verzonden, deze moet u afhalen in de winkel van Diamant Rouge op de datum die door u werd gekozen.

Betaling

De klant voldoet bij Diamant Rouge aan de verplichting, die ontstaat uit de onder punt “Bestellingen” bedoelde overeenkomst, middels verschillende manieren te betalen via de webshop, of met PIN/contante betaling in onze winkel in het geval van een telefonisch of ter plekke geplaatste bestelling, tenzij anders besproken.

Klachten

De klant is gehouden de goederen direct na ontvangst te keuren. Manco's en bij ontvangst zichtbare gebreken dienen binnen een dag na ontvangst bij Diamant Rouge te worden gemeld, op straffe van verval van alle rechten daaruit voortvloeiende. Klachten dienen telefonisch of per e-mail [email protected] bij Diamant Rouge te worden ingediend, onder de gespecificeerde opgave van de aard van de klachten ten aanzien van de afgeleverde goederen, en bij voorkeur met toevoeging van een foto van het betreffende product. Diamant Rouge heeft de keuze het desbetreffende product tegen redenering daarvan te vervangen voor een nieuw product dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren.

Overdracht van risico en eigendom

Het risico van het geleverde gaat van Diamant Rouge over naar de klant, zodra de overdracht van de producten aan de klant heeft plaatsgevonden.

Aansprakelijkheid

Diamant Rouge is niet aansprakelijk voor schade, die niet aan opzet of grove schuld van Diamant Rouge is toe te rekenen dan wel ontstaan is door omstandigheden die niet voor risico van Diamant Rouge komen. Diamant Rouge draagt geen verantwoordelijkheid voor informatie, foto's en andere vormen van voorlichtingsmaterialen voor zover onder verantwoordelijkheid van derden uitgegeven. Voor handelingen en/of tekortkomingen van derden draagt Diamant Rouge eveneens geen verantwoordelijkheid. Diamant Rouge is niet aansprakelijk voor misverstaan, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen de klant en Diamant Rouge tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van Diamant Rouge Aansprakelijkheid voor schade waartegen de klant reeds is verzekerd wordt ten alle tijden door Diamant Rouge uitgesloten.

Diversen

Ingeval van overmacht heeft Diamant Rouge het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van enige bestelling op te schorten, dan wel zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door dit de klant schriftelijk of telefonisch mede te delen en zulks zonder dat Diamant Rouge gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn. Onder overmacht wordt iedere tekortkoming verstaan, die niet aan Diamant Rouge kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

Rechten

Alle contacten en transacties met Diamant Rouge geschieden onder voorbehoud van alle rechten en aanspraken van Diamant Rouge. Niets uit uitgaven of publicaties van Diamant Rouge mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in digitale vorm, of openbaar gemaakt, in welke vorm dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Diamant Rouge.

Toepasselijk recht - bevoegde rechtbank

Het Belgisch recht is van toepassing op de overeenkomsten van Diamant Rouge. Elk geschil met betrekking tot het sluiten, de geldigheid, de uitvoering en/of de beëindiging van deze overeenkomst zal worden beslecht door de bevoegde rechtbank te Leuven.